Croatian
Pratite nas na:

PROIZVODI ZA ELEKTROTERAPIJU

VALNI OBLICI

  serija
BTL-5000
BTL-4000
Smart & Premium
BTL-4000
Professional
Elektrodijagnostika Yes Yes Yes
Galvanska struja Yes Yes Yes
Dijadinamske struje Yes Yes Yes
Träbert Yes Yes Yes
Faradska struja Yes Yes Yes
Neofaradska Yes Yes Yes
Eksponencijalni pulsevi Yes Yes Yes
Eksponencijalni pulsevi s tendencijom rasta Yes Yes Yes
Pravokutni pulsevi Yes Yes Yes
Ruska stimulacija Yes Yes Yes
Stimulacijski pulsevi Yes Yes Yes
Trapezni pulsevi   Yes  
Trokutasti pulsevi Yes Yes Yes
Kombinirani pulsevi Yes Yes Yes
TENS Yes Yes Yes
NPHV   Yes  
Sekvence Yes Yes Yes
2-polna interferencija Yes Yes Yes
4-polna interferencija Yes Yes Yes
Izoplanarno i vektorsko polje Yes Yes Yes
Isprekidani pulsevi Yes Yes Yes
Leduc struja Yes Yes Yes
H-valovi Yes Yes Yes
Mikrostruje Yes Yes Yes
Pulsevi srednje frekvencije Yes Yes Yes
Stimulacija spastičnih mišića - Hufschmidt Yes Yes  
Stimulacija spastičnih mišića - Jantsch   Yes  
HVT No Yes  
IG pulsevi   Yes  
Modulirana pulsna struja   Yes  
VMS struja   Yes  
Kotz struja   Yes  
EPIR   Yes  

Yes Standardno
No Opcionalno
Napomena: Pojedine struje ovise o modelu